Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Tiskovno sporočilo Ustavnega sodišča RS

Datum: 11.04.2013

Avtor/Vir: Anton Pozvek

Ustavno sodišče Republike Slovenije je razveljavilo tiste določbe 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, na podlagi katerih je bila nekaterim skupinam upokojencev znižana pokojnina od 1.6.2012 (tudi delavcem MNZ/Policije in vojnim veteranom).

Vsi ti upokojenci bodo prejeli nove odločbe od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katerimi bo preklicano odtegovanje pokojnine, tako da jo bodo ponovno prejemali v polnem znesku kot pred uveljavitvijo inkriminiranega zakona.

V  vodstvu Združenja Sever si bomo še naprej prizadevali, da bo Državni zbor zagotovil, da bodo odtegnjeni zneski pokojnin upokojencem vrnjeni. Predlagali bomo tudi, da naj bi odpravili tiste določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki zadevajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-I-186/12
Številka: U-I-186/12-35
Datum: 18. 3. 2013

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO
I.
Odločitev
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-186/12 z dne 14. marca 2013 odločilo, da se drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ razveljavijo (1. točka izreka), in ugotovilo, da so bili drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v delih, ki so veljali do novele tega zakona in so se nanašali na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, v neskladju z Ustavo (2. točka izreka). V 3. točki izreka je Ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločitve tako, da je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije naložilo, naj vsem uživalcem pokojnin, ki jim je bila pokojnina odmerjena na podlagi predpisov iz 1. in 2. točke izreka navedene odločbe, brez odlašanja izda nove odločbe. Odločitev je sprejelo soglasno.

Če ima zakonodajalec stvaren razlog, prevladujoč v javnem interesu, mu načelo varstva zaupanja v pravo (2. člen Ustave) ne preprečuje, da uzakoni znižanje pokojninskih prejemkov. Vendar mora pri tem spoštovati načelo enakosti (drugi odstavek 14. člen Ustave).

Ustavno sodišče je presodilo, da je izpodbijana ureditev v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker je bila razvrstitev uživalcev pokojnin v drugi odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki določa znižanje pokojninskih prejemkov, arbitrarna. Zanjo ni bilo bodisi ustavno dopustnih razlogov bodisi razumnih razlogov, ki bi izhajali iz narave stvari. Zaradi povezanosti vsebine drugega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ z vsebino tretjega in četrtega odstavka tega člena je razveljavilo tudi ti določbi.

Ustavno sodišče je v 3. točki izreka določilo način izvršitve svoje odločbe, ker bi sicer lahko obveljalo, da bi zaradi učinka pravnomočnosti uživalci pokojnin, ki niso vložili pravnih sredstev zoper odločbe o znižanju pokojninskih prejemkov, kljub razveljavitvi izpodbijane zakonske ureditve še naprej prejemali pokojnine, odmerjene na protiustavni zakonski podlagi. Takšno stanje bi bilo v očitnem nasprotju z ustavnim načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave.

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024