Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Pojasnila

Datum: 01.06.2010

POJASNILA V ZVEZI Z OBELEŽITVIJO »AKCIJE SEVER« IN PREDLAGANIMI ODLIKOVANJI
Priprave na obeležitev 20. obletnice »akcije Sever« smo začeli že v letu 2008. V Upravnem odboru Združenja Sever je bilo izoblikovano stališče, da Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji predlagamo, da organizacijo prevzame ministrstvo v sodelovanju z Združenjem Sever in da bo osrednja slovesnost v Ljubljani. V primeru pa, da MNZ ne bo pristalo na naš predlog, bomo slovesnost pripravili sami, najverjetneje v Krškem.

V začetku leta 2009 je bil dosežen sporazum z MNZ, da se obeležitev 20. obletnice izvede v Ljubljani in da se imenuje skupni Organizacijski odbor. Na upravnem odboru je bilo sprejeto stališče, da se vse obveznosti Združenja Sever v zvezi z organizacijo in izvedbo obeležitve 20. obletnice »akcije Sever« prenese na Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana (PVDS LJ), ter da se njihove člane ustrezno vključi v Organizacijski odbor, ki ga imenuje ministrica za notranje zadeve. Prav tako je bil sprejet predlog, da se predlaga dr. Tomaža Časa za predsednika Organizacijskega odbora.

Priprave so bile večplastne in intenzivne. Organizacijski odbor je na prvi seji 3. 6. 2009 izdelal pester načrt aktivnosti, ki je zajemal tudi podelitev državnih odlikovanj. Med drugim so skupaj z RTV Slovenija pripravili snemanje pol urnega dokumentarnega filma o akciji Sever, sodelovali s sredstvi javnega obveščanja za permanentno objavljanje dogodkov izpred 20. let, pripravili posvet o »akciji Sever« in izdajo zbornika, izdelali bilten o vseh prireditvah, oblikovali logotip obeležitve »akcije Sever«, pripravili izdajo spominske znamke, novo spletno stran o »akciji Sever«, novoletni koledar posvečen dogodkom izpred 20. let, vodili aktivnosti za izvedbo osrednje proslave v Cankarjevem domu in izvedli druge vzporedne aktivnosti. V pripravo in program dela so bile vključene tudi aktivnosti za podelitev priznanj policije in državnih odlikovanj. O aktivnostih so vodja organizacijskega odbora dr. Tomaž Čas, generalni sekretar združenja Anton Pozvek in predsednik PVDS LJ Emerik Peterka redno poročali na sejah Upravnega odbora Združenja Sever, ki o nobeni zadevi ni odločal in se je samo seznanjal z delom Organizacijskega odbora in PVDS LJ.

Na začetku aktivnosti je bila na seji Organizacijskega odbora dana pobuda, da MNZ ustanovi spominski znak ob 20. obletnici »akcije Sever«, ki bi ga dobili vsi sodelujoči v »akciji Sever« (preko 6000). Kasneje je bilo ugotovljeno, da to zaradi organizacijskih, predvsem pa finančnih zahtev, ni izvedljivo. Zato je MNZ predlagal organizacijskemu odboru, da bi MNZ podelil 30 priznanj - znak policije za sodelovanje. Seznam prejemnikov je izdelala delovna skupina za podelitev priznanj in odlikovanj na podlagi predlogov Policijskih veteranskih društev Sever in vpogleda v dokumentarno gradivo MNZ o »akciji Sever«. Predlogi so bili posredovani MNZ, o čemer je 12. 11. 2009 generalni sekretar Anton Pozvek poročal Upravnemu odboru Združenja Sever. Upravni odbor na predlog ni imel pripomb.

V zaključni fazi priprav na spominsko slovesnost je bil v soglasju z Uradom predsednika republike posredovan predlog za podelitev treh državnih odlikovanj - srebrni red za zasluge. Predloge je na podlagi seznama predlaganih za znak policije za sodelovanje izoblikovala delovna skupina za podelitev priznanj in odlikovanj. Uradu predsednika republike so bili poslani s podpisom predsednika Združenja Sever, ki je ocenil, skladno z odločitvami Upravnega odbora Združenja Sever o organiziranju aktivnosti ob 20. obletnici »akcije Sever«, da imata organizacijski odbor in PVDS LJ vsa pooblastila za vse aktivnosti vezane na obeležitev 20. obletnice, vključno s predlaganjem prejemnikov priznanj in odlikovanj.

Po podelitvi odlikovanj Tomažu Ertlu, Leopoldu Jesenku in dr. Tomažu Času se v delu slovenske javnosti in tudi znotraj Združenja Sever pojavljajo različna mnenja in stališča o tem dejanju. Med drugim nekateri posamezniki iz Združenja Sever v javnosti trdijo, da je vodstvo združenja, predvsem pa njegov predsednik, s tem ko so bili poslani predlogi Uradu predsednika republike brez poprejšnjega sklepa upravnega odbora, kršilo notranje akte Združenja Sever, predvsem Statut in Pravilnik o priznanjih Združenja Sever.

Takšne trditve nimajo osnove v naših notranjih aktih in jih zavračamo. Pravilnik o priznanjih Združenja Sever nima določb, ki bi se nanašale na odlikovanja in priznanja oziroma predloge, ki jih Združenje Sever pošilja oziroma predlaga državnim in drugim organom, ampak izključno predpisuje priznanja in postopke za podeljevanje priznanj, ki jih je ustanovilo in jih podeljuje Združenje Sever. Tudi v Statutu Združenja Sever ni  določb, da upravni odbor odloča o predlogih za priznanja in odlikovanja, ki jih podeljujejo državni organi. V 15. alinei 22. člena statuta je določeno, da upravni odbor državnim organom pošilja predloge za podelitev državnih odlikovanj in za ustanavljanje ter podeljevanje priznanj. Določilo ima takšno dikcijo iz preprostega razloga, ker so snovalci statuta imeli v vidu, da predloge podajajo policijska veteranska društva, ki so samostojne pravne osebe in najbolje poznajo zgodovinska dejstva iz tistih časov na svojem območju. Upravni odbor Združenja Sever se s predlogi društev le seznani in jih pošlje pristojnim državnim organom. Takšna praksa je veljala do sedaj za vse poslane predloge, tudi  za podelitev častnih znakov svobode, kot tudi drugih priznanj in odlikovanj, ki jih podeljujejo državni organi.

Upravni odbor Združenja Sever se je s postopkom predlaganja državnih odlikovanj ob 20. obletnici »akcije Sever« seznanil na svoji redni seji 12. 1. 2010. Razprava je bila dolga in polemična, tudi pod vtisom že spolitiziranih dejstev. Na seji so predsednik organizacijskega odbora dr. Tomaž Čas, izvršni sekretar organizacijskega odbora Anton Pozvek in podpredsednik organizacijskega odbora Emerik Peterka prevzeli vso odgovornost za vodenje in koordiniranje aktivnosti in opravljeno delo v zvezi z obeleževanjem »akcije Sever«, vključno s podajo predlogov za podelitev priznanj in odlikovanj. Po razpravi je upravni odbor med drugim sprejel sklep, da podpira vse aktivnosti, ki jih je Organizacijski odbor izvedel za obeležitev »akcije Sever« in mu izreka priznanje ter zahvalo za opravljeno delo. Upravni odbor je v razpravi ugotovil, da je treba pri izvajanju različnih projektov in skupnih aktivnosti v prihodnje razmerja in odnose med zvezo in društvi jasneje opredeliti.

Nismo in ne pričakujemo, da bodo vsi člani Policijskih veteranskih društev Sever, združeni v Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, imeli do aktivnosti obeležitve 20. obletnice enotna stališča in mnenja. Prav tako se zavedamo, da imajo slovenska javnost in politične stranke različna stališča in mnenja, zavračamo pa trditve in namigovanja, da so bili v tej zvezi kršeni akti Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

 

Milan HORVAT
PREDSEDNIK

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024